Általános Szállítási Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeiken állunk rendelkezésére.

Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Szolgáltató https://www.tmarkt.hu honlapján és valamennyi aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

 1. Szolgáltató adatai
 2. Szolgáltató neve: T-Markt Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság
  Szolgáltató rövidített neve: T-Markt Kft.
  Szolgáltató székhelye: 1141 Budapest Vágújhely utca 9/A
  Szolgáltató telephelye: 2013 Pomáz Határ utca 5./A
  A szolgáltató elérhetősége, a szolgáltatásokat igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
  rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: tmarkt(kukac)tmarkt.hu
  Csoport azonosító: 17782232-5-42
  Adószáma: 25909054-4-43
  Közösségi (EU) adószám: HU17782232
  Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Pest megyei Cégbíróság
  Telefonszáma:+36 (26) 525 500
  Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-XXXXXX/2016.
  A szerződés nyelve: magyar
  A tárhely-szolgáltató neve, címe, telefonszáma: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., +36 1 789-2-789
   
  A panaszügyintézés a Szolgáltató központi irodájában történik az alábbi nyitva tartási időben:
  H-P: 8:00 - 16:30, Szo: Zárva, V: Zárva

 3. Felhasználó, Szervezet, Címzett, Ügyfél
  1. Felhasználó: az a cselekvőképes természetes személy, aki saját nevében illetve aki egy jogi személyiséget, jogi személyiséggel nem rendelkező szerződőképes szervezetet, egyéni vállalkozót képvisel, annak megbízottja vagy nevében jár el és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi, a szolgáltatási szerződést megköti (továbbiakban, mint Felhasználó).
  2. Szervezet: az a jogi személyiség, jogi személyiséggel nem rendelkező szerződőképes szervezet, egyéni vállalkozó, akit a Felhasználó regisztrációja vagy a megrendelése során megadott, a regszitrációja lezárásával, mint természetes személy által tett jogi nyilatkozattal képvisel, annak megbízottja vagy nevében jár el (továbbiakban, mint Szervezet).
  3. Címzett: a Felhasználó által megrendelése során Szolgáltatónak megadott a postai küldeményen, szállítmányon, annak csomagolásán, illetve a küldeményhez tartozó listán vagy egyéb dokumentumon címzettként megjelölt személy, illetve szervezet (továbbiakban, mint Címzett).
  4. Ügyfél:
   • a Felhasználó,
   • a Szervezet,
   • a jelen ÁSZF-ben illetve a jogszabályokban meghatározott esetekben a Címzett,
   • (továbbiakban együttesen, mint Ügyfél)
   

 4. Regisztráció és megrendelés során tett Felhasználói jognyilatkozatok
  1. Regisztráció: az a folyamat, mellyel Felhasználó Szolgáltató részére megadja saját személyes adatait, elérhetőségeit illetve megadja annak a szervezetnek az adatait és elérhetőségeit, melyet képvisel, annak megbízottja vagy nevében jár el.
   A regisztráció során a Felhasználó egyértelműen nyilatkozik arról, hogy a webáruház felhasználási feltételeit elfogadja, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  2. Megrendelés: az a folyamat, mellyel Felhasználó a Szolgáltató webáruházának igénybe vételével, mint vásárlási folyamattal a Szolgáltató részére megadja:
   • a megrendelni kívánt termékeket és szolgáltatásokat és azok mennyiségét,
   • a számlázási adatokat, melyek a vásárlást végző, mint természetes személy saját adatai vagy az a jogi személyiség, jogi személyiséggel nem rendelkező szerződőképes szervezet, egyéni vállalkozó, akinek nevében eljár,
   • a szállítási módot és adatokat, amelyek szerinti kéri/vállalja a teljesítést, az átvétel helyét és módját,
   • a fizetés módját.

  A Felhasználó által a regisztrációja és megrendelései során megadott adatok illetve adatszolgáltatás, mint természetes személy által a Szolgáltató részére tett jognyilatkozatnak minősül.
  Szolgáltató kizárja minden nemű felelősségét, mely a Felhasználó által megadott hamis, valótlan, téves vagy megtévesztő adatok miatt következik be. A Felhasználó által hamis, valótlan, téves vagy megtévesztő adatok megadása, Szolgáltató megtévesztése büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. valamint a Felhasználót kizárja a webáruház használatából.

   

 5. Alapvető rendelkezések
  • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  • A jelen Szabályzat 2016. május 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett shop (webshop és webcenter) weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.
  • Szolgáltató fenntartja magának minden jogát a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldalak terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, módosítása, közzététele és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
  • Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
  • Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
  • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
  • A Szolgáltató kizárja felelősségét az abból adódó károkért, melyek a Felhasználó által regisztráció során megadott, ezzel állítása által képviselt és/vagy nevében eljáró és hozzárendelt jogi személyiség vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Szolgáltatóval folytatott ügyletek tartalmi, kereskedelmi és pénzügyi információjával kapcsolatban hozzáférhetővé válik, tudomására jut.
   

 6. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, árai és érvényességük
  • A webáruházban megjelenített termékek és szolgáltatások megrendelhetők online, írásban vagy személyesen. A webáruházban a termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, mely ettől eltérő devizanem esetén az külön feltüntetésre kerül.
  • Az árak tartalmazzák a törvényben előírt Általános forgalmi adót (ÁFA), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A termékekre külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
  • A webáruházban az T-Markt Kft által biztosított listaárak kerülnek megjelenítésre illetve azon Felhasználók részére, akiknek az T-Markt Kft adott termékekre kedvezményt biztosít, azt a bejelentkezésüket követően, mint kedvezményes árként megjeleníti.
  • A webáruházban Szolgáltató a termékek gyártói által közölt információk alapján részletesen feltünteti a termék nevét, arról leírását közöl, a termékekről fotót/grafikát jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.
   A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban és honlapján megjelenő képek és a termék tényleges kinézete közötti esetleges különbözőség/eltérés miatt.
  • A termékek árai a Kosárba kerülést követő vásárlási folyamat lezárásaként, az adott rendelés jóváhagyása és elfogadása előtti összefoglalóban található árak.
  • Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó rendelését részben vagy egészben ne fogadja el és vállalja, hogy erről a Felhasználót értesíti.
   Amennyiben a Szolgáltató a rendelés módosított elfogadása alapján küldött ajánlatát Felhasználó nem fogadja el vagy Szolgáltató teljes mértékben visszautasítja a rendelést, úgy Felhasználó által esetleg megfizetett vételárat Szolgáltató visszatéríti.
  • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
  • Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a webáruházban található termékek adatai, árai, azokhoz kapcsolódó információk a megfelelő tájékoztatást adják a Felhasználók számára. A webáruházban esetleg előfroduló hiba vagy hiányosság feltárása esetén Szolgáltató fenntartja a jogát a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azon Felhasználókat, akiknek folyamatban lévő rendelései tartalmaznak a hibával kapcsolatos terméket, Szolgáltató tájékoztatja az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelését, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
   

 7. Rendelés menete
 8. A webáruházban vásárlást csak regisztrációt követően, bejelentkezés után lehet végezni.
  Bejelentkezés nélkül a webáruház látogatói a termékek leírását, adatait, tulajdonságait tudják megtekintetni.

  A rendelés folyamata

  1. A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A Felhasználó bármikor megtekintheti vásárlási kosarának tartalmát a „Kosár” ikonra állva vagy rákattintva.
  2. A Felhasználó a megvásárolni kívánt termékek darabszámát beállítja, a kosárban azokat a vásárlási folyamat során bármikor módosíthatja.
  3. Újabb termékek kiválasztásához az internet böngésző [Vissza] gombjával térhet.
  4. Vásárlás befejezéséhez lépjen be a Kosárba.
  5. A kosár ellenőrzése során a Felhasználónak lehetősége van a kosár tartalmának módosítására, nem kívánt tételek törlésére.
   A mennyiségek véglegesítését követően a kosár tartalmát a [Kosár frissítése] gombbal lehet aktualizálni.
  6. A Felhasználó kiválasztja a szállítás módját és megadja a szállítás teljesítéséhez szükséges szállítási címet, személyes adatokat, a szállításhoz kapcsolódó Szolgáltatóhoz címzett megjegyzéseit, kéréseit.
   A szállítási módok a következők lehetnek:
   • Házhoz szállítás
   • Személyes átvétel az T-Markt Kft központi telephelyén
  7. A Felhasználó ellenőrzi és szükség esetén módosítja a számlázási információkat.
  8. A Felhasználó kiválasztja a fizetés módját
   A fizetési módok a következők lehetnek:
   • Készpénzes fizetés átvételkor
   • Utánvét a termék házhoszállítását végző csomagkézbesítőnek
   • Fizetés előre utalással
   • Bankkártyás azonnali fizetés
   • Szerződött üzleti partnereknek a szerződésben foglalt fizetési feltétel szerint
   A választható fizetési módok a Felhasználó jogosultságainak és a Szolgáltatóval kötött hatályos szerződéses feltételeinek megfelelően állanak rendelkezésre.
  9. Záró lépésként a Felhasználónak módja van a kosár tartalmának és a beállított rendelési feltételek ellenőrzésére, melynek végső jóváhagyásával hozza létre a Rendelését.
   A végső jóváhagyásig a vásárlás folyamata bármely fázisában megszakítható, a Felhasználó attól el tud állni, vissza tud térni korábbi lépésekhez.  
  10. A Szolgáltató a hozzá beérkezett rendelést ellenőrzi mind tartalmi, mind a rendelési feltételek és a Felhasználó rendelésben megadott közleményei tekintetében.
   Amennyiben a Szolgáltató a beérkezett rendelést a vásárlási szokások alapján úgy ítéli meg, hogy az a vásárlás összege és/vagy mennyiségei alapján téves, túlzó, hibára utal, úgy felveszi Felhasználóval - a regisztrációja során megadott elérhetőségek valamelyikén - a kapcsolatot és tisztázzák, szükség esetén módosítják a rendelést.
  11. A rendelés teljesítésének megkezdése a választott fizetési módnak megfelelő feltételek maradéktalan teljesülése esetén kezdődik meg.
   Előreutalás vagy bankkártyás fizetés esetén a rendelés teljesítés megkezdésének feltétele a vásárlás ellenértékének a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása.
   A rendelés teljesítésének megkezdése alatt a Szolgáltató a készleten lévő termékek kiszállításának, készleten nem lévő termékek esetén a beszállítóktól történő beszerzésének megkezdését kell érteni.
  12.  
  • Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

  A Szolgáltató fenntartja magának a jogát a Felhasználó vagy a Felhasználó által képviselt és/vagy nevében eljáró és hozzárendelt jogi személyiség vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet hitelminősítési vizsgálatára, melynek eredményére alapozva a Felhasználó rendeléseit részben vagy egészben ne fogadja el, fizetési feltételeit az ügyletre módosítsa, fizetési biztosítékot kérjen, melyek teljesülése esetén lehetséges a rendelés teljesítésének megkezdése. Erről a tényről Szolgáltató a Felhasználót - a regisztrációja során megadott elérhetőségek valamelyikén - értesíti.
  Továbbá a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó vagy a Felhasználó által képviselt és/vagy nevében eljáró és hozzárendelt jogi személyiség vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mint Vevő bármely, a Szolgáltató felé fennálló ügyletéből esedékessé vált és késedelembe esett számlájának rendezéséig felfüggessze rendelései teljesítését, visszatartva az áruk átadását, szolgáltatások nyújtását, ezzel egyidőben kizárja Szolgáltató késedelembe esését.

   

 9. Szállítási módok és feltételek
  • A szállítási módok a következők lehetnek:
   • Házhoz szállítás
   • Személyes átvétel az T-Markt Kft központi telephelyén
  • A szállítási költség csomagonként a csomag súlyától függően Házhoz egységesen:
   • 1-39 kg: 1.990 Ft
   • 40 kg felett vagy raklapos szállítás esetén: 15.000 Ft
   • A fenti díjak tartalmazzák az ÁFA-t.
  • Kiskereskedelmi vevőink részére a szállítási költséget egyszeri kiszállítás esetén Szolgáltató átvállalja, amennyiben a rendelés értéke meghaladja a bruttó 25.000 Ft-ot.
  • Raklapos szállítást csak tehergépjárművel jól megközelíthető helyszínre tudja Szolgáltató biztosítani. A raklapos szállítmány tehergépjárműről való leemelése a Szállítási címzett feladata, ennek hiányából történő kézbesítési meghiusulás költsége Felhasználót terheli.
  • Küldemény sikertelen kézbesítése esetén a megfizetett szállítási költséget Szolgáltatónak nem áll módjában Felhasználónak visszatéríteni. A Felhasználó újbóli kézbesítési kérése esetén a szállítási költség felszámításra kerül, annak megfizetése minden esetben a Felhasználót terheli.
  • A Felhasználó illetve a Felhasználó által megredeléskor megadott Szállítási címzett köteles a küldeményt kézbesítéskor a futár vagy szállítmányozó előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a küldeményt nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.
  • A küldemények kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A küldemények ezen időszakban történt kézbesítésének a Felhasználónak felróható meghiusulása esetén a sikertelen küldemény kézbesítés szabályai lépnek érvénybe.
   

 10. Fizetési módok
 11. A fizetési módok a következők lehetnek:

  • Készpénzes fizetés átvételkor
  • Utánvét a termék házhoszállítását végző csomagkézbesítőnek
  • Fizetés előre utalással
  • Bankkártyás azonnali fizetés
   elfogadott bankkártyák
   Az Online bankkártyás fizetés az OTP Bank fizetési oldalán keresztül történik, melynek részletes leírását itt találja: Bankkártyás fizetési tájékoztató
  • Szerződött üzleti partnereknek a szerződésben foglalt fizetési feltétel szerint

  A választható fizetési módok a Felhasználó jogosultságainak és a Szolgáltatóval kötött hatályos szerződéses feltételeinek megfelelően állnak rendelkezésre.

   

 12. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
  • A megrendelések feldolgozása Szolgáltató központi irodájának nyitvatartási idejében történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
  • A megrendelt termékek teljesítési határideje a webáruházban az adott termék adatlapjánál feltüntetettek szerinti.
   Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában külön nem állapodtak meg a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított kilencven napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ezek alól kivételt képeznek az egyedi gyártású termékek, melyek teljesítési határidejéről Szolgáltató Felhasználót külön értesíti.
  • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
  • Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.
   

 13. Elállás joga
  • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
  • A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jog csak a fogyasztókat illeti meg, így az elállási jog nem illeti meg:
   • az olyan természetes személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
   • a jogi személyeket, cégeket.
  • Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
  • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
  • Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszi Szolgáltató figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
  • Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terhelik!
  • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  • Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő használat miatt következett be.
  • A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenéséért felel.
  • A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
  • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.
  • Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
  • Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
  • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  • Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
  • Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
  • Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
  • Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
  • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
  • Fogyasztót elállási jog nem illeti meg, amennyiben:
   • A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
   • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ
   • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében
   • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
   • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
   • olyan alkohol tartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor
   • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából
   • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta
   • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével
   • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében
   • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki
   • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát
  • A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
   • Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
   

 14. Jótállás, szavatosság
  1. Kellékszavatosság
   • A Fogyasztó webáruházat üzemeltető Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
   • A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
    • kijavítást,
    • kicserélést,
    • kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
   • A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni, azonban a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
   • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  2. Termékszavatosság
   • Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
   • Termékszavatossági igényként Fogyasztót kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
   • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal
   • Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
   • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.
   • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
    • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
    • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
    • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
    A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  3.  
   A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  

  4. Jótállás
   • Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webáruház üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
   • A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
   • A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
    A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, mindezentúl viszont Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
   • Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
   

 15. A szavatossági igény esetén történő eljárás
  • Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
  • A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (írásos szerződéssel, számlával, vagy nyugtával).
  • A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
  • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
  • Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – harminc napon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
  • A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
  • A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezze. Abban az esetben, ha a kijavítás vagy kicserélés ezen időponton belül nem tudja vállalkozás teljesíteni, úgy arról Fogyasztót értesíti.
  • A szavatossági, jótállási ügyintézést amennyiben szerződött partnereken keresztül történik úgy az ügyintézés érdekében a személyes adatok átadásra kerülnek a szerződött partner részére az adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően.
   

 16. Panaszkezelés rendje
  • A webáruház üzemeltetésének célja, hogy Szolgáltató valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
  • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
  • Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
  • Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
  • Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
  • Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
    
   Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
   Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
   Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
   Központi telefonszám: +36 (1) 459 4800
   Faxszám: +36 (1) 210 4677
   E-mail: nfh@nfh.hu
  •  
  • vagy területi szerveihez:

   Budapest Főváros Kormányhivatala
   Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
   Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
   Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
   Telefonszám: +36 (1) 450-2598
   E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
  •  
  • Ügyfélszolgálat (rezsipont):

   Hatósági Tanácsadó Iroda
   Személyes Ügyfélszolgálat: 1052 Budapest, Városház u. 7.
   Telefonos ügyfélfogadás: +36 (1) 450-2598
    
   Fogyasztóvédelmi Rezsipont:
   Személyes Ügyfélszolgálat: 1052 Budapest, Városház u. 7.
   Telefonos ügyfélfogadás: +36 (1) 450-2592
  •  
  • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti
  •  
  • Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

   Budapesti Békéltető Testület
   Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
   Telefonszáma: (1) 488-2131
   Fax száma: (1) 488-2186
   E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  •  
  • A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
  •  
  • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
  • A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
  • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki
   

 17. Adatvédelem
 18. A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
  https://tmarkt.hu/hu/tmarkt/adatvedelem

   

 19. Vegyes rendelkezések
  • A Felhasználó rendeléséről e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, úgy a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
   Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó nem megfelelő e-mail címet adott meg regisztrációja során, a levelező fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni vagy egyéb, nem a Szolgáltatónak felróható és a Felhasználóhoz köthető akadályoztatás esetén.
  • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
  • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  • Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
   Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához
  • Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
   

 20. Szerzői jogok
  • A www.tmarkt.hu honlap és valamennyi aldomain-je, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos ezeken a weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
  • A www.tmarkt.hu honlap és valamennyi aldomain-jének weboldalairól és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. Ettől eltérni a Szolgáltató kifejezett írásbeli engedélye esetén lehetséges.
  • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
  • Tilos a www.tmarkt.hu honlap és valamennyi aldomain weboldalainak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.tmarkt.hu honlap és valamennyi aldomain weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
  • A www.tmarkt.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér és kártérítés illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 20.000 Ft, illetve szavanként bruttó 3.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
   

CEP számláló: 38